ระบบคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี


คุณมีอาการ หรืออาการแสดงเหล่านี้หรือไม่

1. รู้สึกมีไข้
2. ไอ
3. เจ็บคอ
4. ปวดกล้ามเนื้อ
5. มีน้ำมูก
6. มีเสมหะ
7. หายใจลำบาก
8. ปวดศีรษะ
9. ถ่ายเหลว
10. จมูกไม่ได้กลิ่น
11. ลิ้นไม่รับรส
12. ตาแดง
13. มีผื่น